2e Team

Leider: Taeke Zijlstra, Robert de Jong en assistent leider Auke Elgersma
Trainer: Taeke Zijlstra, Robert de Jong en Wiebe Tjepkema
 

nog geen team foto 2018/2019 beschikbaar